Tag Archives: SAINT MARTIN NEWS

Kerven Lerissaint Death Of Kenel-Antoine, The Latest 2021 – St Maarten News

Kerven Lerissaint Death Of Kenel-Antoine, The Latest 2021 – St Maarten News

Kerven Lerissaint Death Of Kenel-Antoine, The Latest 2021 - St Maarten News

https://stmaartennews.org/death-behind-bars-kerven-lerissaint-antoine/

Kerven Lerissaint Death Of Kenel-Antoine, The Latest 2021 - St Maarten News

https://www.stmaartennews.org

Kerven Lerissaint Death Of Kenel-Antoine, The Latest 2021 - St Maarten News

No Limit Soldiers2022: YEARS of Prison for the Gang Latest – St Maarten News

SXM Police hiring Vacature Juridisch Paralegal

Vacature Juridisch medewerker / vacancy paralegal

Algemene Informatie: Vacature Juridisch medewerker / vacancy paralegal
Het politiekorps op Sint Maarten het KPSM heeft het voornemen om zich de komende jaren op alle terreinen voortdurend te verbeteren: Een lerende organisatie te zijn die zich kenmerkt door betrokkenheid, nieuwsgierigheid en belangstelling, het opzoeken van nieuwe kennis en het delen van ervaringen en kennis met (keten)collegae en burgers. De nieuwe organisatie is aangepast naar deze visie.

SXM Police hiring Vacature Juridisch Paralegal

SXM Police hiring Vacature Juridisch Paralegal

KPSM Police hiring Vacature Juridisch Medewerker Vacancy Paralegal

De focus ligt op samenwerking met alle veiligheidspartners, de burgers, de private sector en de politie(ondersteunende) organisaties binnen en buiten het land Sint Maarten. Deze regionale en interinsulaire samenwerkingsverbanden zijn van groot belang in verband met de informatie- en kennisoverdracht en dan vooral over wat er speelt binnen de regio.

Om te komen tot een kwalitatief volwaardig en professioneel politiekorps moet er, naast capaciteit en middelen, binnen het KPSM ook gebouwd worden aan optimalisering van samenwerken. Kennisoverdracht, professionalisme, integriteit en transparantie zijn hierbij de uitgangspunten. Het saamhorigheidsgevoel moet doorgevoerd worden in de hele organisatie.
Het KPSM heeft een ambitieuze toekomst wens, betreffende haar prioriteiten, ambities en strategische keuzes.

Context
Als juridisch medewerker ben je een belangrijke schakel tussen alle onderdelen van het Korps en als een van de adviseurs van de Korpschef. Op het gebied van de justitie (politie-OM) voel je je als een vis in het water. Echter, je hebt niet alleen affiniteit met politie, je bent een ervaren adviseur op een breed vlak van bijvoorbeeld klachtenbehandeling tot advisering in complexe strategische vraagstukken in diverse wetgevingsgebieden. Ook draag je zorg voor de vormgeving van het juridisch beleid en het ontwikkelen van standaarden.

Werkzaamheden
De rol van de juridisch medewerkers valt in een breed spectrum van taken, van ontwikkeling tot advies tot uitvoering. We verwachten dat de ontwikkelingen op juridisch gebied op de voet worden gevolgd. De juridisch medewerker ontwikkelt het juridische beleid, kaders en instrumenten en indien nodig standaarden voor de benadering van juridische vraagstukken en draagt zorg voor de uitvoering van door de korpschef vastgestelde beleid en standaarden. Ook verwachten wij dat de juridisch medewerker het management adviseert over algemene juridische aangelegenheden en juridische ondersteuning geeft. Bij het voeren van procedures wordt verwacht dat zaken inhoudelijk worden voorbereid. Eventueel fungeren als secretaris bij belangrijke fora.
Het opstellen van contracten, vergunningen, officiële documenten en de bewaking van door derden opgestelde documenten. Kortom een juridisch adviserend talent die zowel solo als in teamverband goed kan samenwerken.

Competenties die behoren bij dit profiel:
• Oplossing- en resultaatgerichtheid
• Conceptueel denkvermogen
• adviesvaardigheid
• Initiatief/ proactief
• Organisatie sensitiviteit
• Goede mondeling en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Kennis- en ervaringseisen:
• HBO-werk en denkniveau, gebaseerd op een relevante HBO-opleiding (BA Rechten).
• Gespecialiseerde theoretische kennis en een ruime ervaring op het gebied van werkzaamheden juridisch adviseur en relevante wet- en regelgeving, kennis van theorieën, methoden en technieken op dit gebied.
• Politie-ervaring is een pre.
• Goede kennis van de gesproken en geschreven Nederlandse (en Engelse taal).

Arbeidsvoorwaarden:
Het Korps Politie Sint Maarten biedt u een uitdagende werkkring. Er is werk aan de winkel! Het functieniveau is bepaald op schaal 11.

Bijzonderheden:
Indien je voldoet aan de functie-eisen en je hebt de ambitie om goede juridische adviezen te maken welke voldoen aan de huidige norm, stuur dan uw gemotiveerde sollicitatie, voorzien van een CV gericht aan de korpschef, hoofdcommissaris C.M. John. Een betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek en eventueel een assessment maken deel uit van de selectieprocedure.

Contactinformatie:
U kunt uw sollicitatie uiterlijk vrijdag 17 juni 2016 digitaal sturen aan HRM@policesxm.sx ter attentie van de Korpschef, met vermelding van de functienaam als onderwerp. Nadere informatie over de vacature en de selectieprocedure kan worden verkregen bij mevrouw Hok Ahin, personeelsmanagementadviseur.

Vacancy Paralegal

General information
The Police force on Sint Maarten the kpsm has the desire to stand out in the next few years in all areas to continuously improve: a learning organisation to be characterised by involvement, curiosity and interest, look it up of new knowledge and sharing of experiences and knowledge with (chain) colleagues and citizens. The new organisation is adapted to this vision.

The focus is on cooperation with all veiligheidspartners, the citizens, the private sector and the police (supporting) organisations within and outside the country st. Maarten. This island and regional groupings are of great importance in connection with the information and knowledge transfer and especially about what is going on within the region.

In order to achieve a full quality and professional police force, there must, in addition to capacity and resources, within the kpsm also be built to optimisation of working together. Transfer of knowledge, professionalism, integrity and transparency are the guiding principles. The Spirit of that should be implemented in the whole organization.
The Kpsm has an ambitious future wish, on her priorities, ambitions and strategic choices.

Context
As a paralegal, you are an important link between all the components of the corps and as one of the advisors of the chief constable. In the field of justice (Police) do you feel like a fish in the water. However, not only do you have affinity with police, you’re an experienced adviser on a wide field of complaints to advice, for example, in complex strategic issues in several areas of legislation. Also wear your concern for the design of the legal policy and the development of standards.

Work
The role of the legal staff in a wide range of tasks, from development to advice to implementation. We expect that the developments in the legal field on the followed closely. The Paralegal develops the legal policy frameworks and tools, and, if necessary, the approach to standards of legal issues and shall be responsible for the implementation of laid down by the chief of police policies and standards. We also expect the paralegal management advises on general legal issues and legal support. In the pursuit of procedures, it is expected that substantive issues be prepared. Where Appropriate, act as a secretary in major forums.
The drafting of contracts, permits, official documents, and the monitoring of documents drawn up by third parties. In short a legal advisory talent that both solo as a team can work together.

Competences belonging to this profile:
• Solution-and results orientation
• Conceptual thinking
• Adviesvaardigheid
• Initiative / proactive
• Organisation sensitivity
• Good oral and written language.

Knowledge and experience requirements:
• HBO-work and level, based on a relevant HBO-Training (ba rights).
• Specialised theoretical knowledge and extensive experience in the field of work, legal adviser and relevant laws and regulations, knowledge of theories, methods and techniques in this area.
• Police experience is a pre.
• Good knowledge of spoken and written (Dutch and English language).

Working conditions:
The Corps Police Sint Maarten offers a challenging job. There’s work to be done! The University is determined on a scale of 11.

Details:
If you meet the job requirements, and you have the ambition to get good legal advice to do which comply with the current standard, please send your motivated interview, equipped with a CV addressed to the chief of police, Chief C.M. John. A reliability and screening process and possibly an assessment form part of the selection process.

Contact Information:
You Can submit your application no later than Friday, 17 June 2016 digital send to HRM@policesxm.sx for the attention of the chief constable, indicating the job title as a subject. Further information about the vacancy and the selection process may be obtained from mrs hok ahin, personeelsmanagementadviseur.

Vacature Juridisch

http://www.sxmgovernment.com

http://www.sxmnewsnow.com

http://www.sxmnews1.com

http://www.sxmpolitico.wordpress.com

http://www.stmaartennews.wordpress.com

http://www.judithroumou.wordpress.com

Gallery

DOWN GOES SILVIO

Originally posted on St Maarten Government News:
I’m tired of people calling Theo Heyliger “Mr 10%”, when it’s been pretty much established, that Theo’s cut has to be way better than that. At least 50% 🙂 Silvio Matser has always…

Gallery

UPDATED PHOTOS FRENCH ST MARTIN SHUTS DOWN IN A PROTEST ONCE AGAIN ROADS ARE BLOCKED

This gallery contains 8 photos.

Originally posted on St Maarten Government News:
? Andrew Baker Jr Richardson The representatives of all Six (6) districts of French Saint- Martin will like to invite you to our press conference which will be held on this coming Wednesday…

LATEST TWO ROBBERS SHOT DEAD IN COLE BAY WARNING PHOTOS ARE GRAPHIC

St Maarten Government News

cayhill shooting st maarten blogs judith roumou cayhill shooting st maarten blogs judith roumou

cayhill shooting st maarten blogs judith roumou cayhill shooting st maarten blogs judith roumou

cayhill shooting st maarten blogs judith roumou cayhill shooting st maarten blogs judith roumou

cayhill shooting st maarten blogs judith roumou cayhill shooting st maarten blogs judith roumou

Latest breaking right now in Cayhill St Maarten. These are the photos of the robbers, shot dead according to sources this morning in Cayhill, St Maarten in attempted robbery on an armored truck.

Because my police websites are under cyber attack I will be blogging from here and other sites and platforms

Please share on Facebook and other social sites, more photos and videos to come

Click back

cayhill shooting st maarten blogs judith roumou

View original post